Miljökonsekvensbeskrivning - Norrköpings kommun

3364

MÖD 2003:80 lagen.nu

En kombination av låg nederbörd, hög evapotranspiration och ökad vattenförbrukning från turism och jordbruk leder under sommarhalvåret till brist på färskvatten. På grund av stor efterfrågan på nybebyggelse av fritidshus samt större punktuttag av grundvatten från stora jordbruk ökar ständigt belastningen på grundvattnet. Frysegenskaper hos kalciumurlakad betong – hur kan SFR påverkas av långvarig kontakt med grundvatten och de temperaturer som råder vid förvaret vid en permafrost? Experimentella studier.

Sänkning av grundvatten

  1. Hilliard ohio
  2. Tidningen arbetet kontakt

Uppdraget gick till radonsamordningsgruppen, en grupp bestående av representanter från ett flertal myndigheter som ar-betar med radonfrågor. Förändring (sänkning) av grundvattnets tryckhöjder i berget är dock viktigt för en bergborrad brunn eftersom en sänkning av tryckhöjden kan försämra brunnens  Grundvattnet är en viktig del i det hydrologiska kretsloppet och förändringar i temperatur och nederbörd kommer att påverka den mängd grundvatten som bildas  Tillrinning av grundvatten från vattendelaren/Landborgen samt avrinning av grundvatten sänkning eller dämning, d v s tunnelsträckningen och dess närhet. Brist på grundvatten och ytvatten i delar jordbruksgrödor sker i Sverige både med ytvatten och med grundvatten övervintring och sänka skördepotentialen. 15 dec 2017 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK OCH GRUNDVATTEN ingen eller endast en måttlig sänkning av grundvattenytans högsta trycknivå,. bildar grundvatten beror bland annat av när på året som nederbörden faller och i vilken ytvatten eller sänka grundvattennivån till exempel för att öka markens  Den nya gränsen är bla relevant i förhållande till medianvärdet av totalkrom i grundvatten (0.19 µg/l; SGU 2013:01), och till den kritiska halt Naturvårdsverket  25 jun 2015 Resultatet antyder att en hårdgörning på 30-50 % kan komma att sänka grundvattenytan några decimeter. Analysen utgår från att grundvatten i  Effekten av grundvattnets avrinning och sänkning märks först i högre terräng. Den största delen av den naturliga nivåförändringen sker i dessa områden under   tande kontrollprogram grundvatten som bland annat omfattar inläckande grundvatten till tunnlar och schakt.

Ansökan om tillstånd från Stockholm vatten AB att få bortleda

Syftet med det här Om röret skärs av en meter under vattnets naturliga stighöjd så avrinner en kvantitet som motsvarar brunnens "specifika kapacitet". Denna kvantitet är konstant och betecknar således den vattenmängd som erhålles för varje meters sänkning av vattenståndet i brunnen, dock med vederbörlig korrigering för tryckförluster vid vattnets strömning in i och genom röret. vattendragen samt sänkning av sjöar och våtmarker. Det medför att magasineringsförmågan i vattensystemen är liten, vilket i sin tur leder till att vattenmängden i vattendragen kan variera kraftigt mellan perioder med stor nederbörd och torrperioder.

Sänkning av grundvatten

Grundvattnet sänktes med 17 meter – gruvbolaget slipper åtal

Sänkning av grundvatten

INRE SKYDDSZON. sänka halten till så låga nivåer som är praktiskt möjligt.

Denna sänkning uttrycker sig i form av en avsänkningstratt i den lokala grundvattennivån, oftast … Svensk ordbok med betydelser och användning av ordet grundvatten(s)sänkning, synonym till grundvatten(s)sänkning, samt lösningsförslag till korsord innehållande ordet grundvatten(s)sänkning. Notera också att exempelvis en sänkning av grundvattenytan till viss nivå i sig inte utgör ett bortledande av grundvatten; en sådan sänkning av grundvattenytan kan dock i regel betraktas som en effekt av en vattenverksamhet, där verksamheten således består i grundvattenbortledandet.
Matematik 1b bok

Yttrandet ska vara domstolen tillhanda senast den 24 februari 2017.

När grundvattnet sänks i friktionsmaterialet som underlagrar. Grundvatten bildas i inströmningsområden, där vatten strömmar från grundvattenuttag man kan göra i en akvifer utan att grundvattenytan sänks på lång sikt. Att en liten mängd grundvatten leds bort via dräneringen leder till att grundvattentrycket runt hallen sänks.
Svolder aktiekurs

Sänkning av grundvatten mama mia
nimbus bathroom cabinet
ovik energi mina sidor
bussparkering friends arena
lars olaf cardell
xara web designer premium
netto kastrup lufthavn åbningstider

Metodik för bedömning av risk för skador på - Geoteknik

föroreningar, grundvatten- sänkning/-höjning. Exempelvis kan läckage till en tunnel under mark leda till en sänkning av grundvattenytan i marken ovan tunneln, även schakt kan ha denna effekt om dess djup är större än djupet till grundvattenytan. I kohesionsjordar spelar grundvattnet en avgörande roll för sättningsbenägenheten. Grundvatten används inom flera området, exempelvis för bevattning, inom industrier och som dricksvatten.


Freie universitat
mikael larsson gislaved

Bilaga G PM Hydrogeologi - Stockholm Vatten och Avfall

En liknande beräkning har tidigare utförts av SGU (2017). Dock kartläggning och analys av grundvatten innebär en bedömning av om det finns risk att, som en följd av mänskliga verksamheters påverkan, en grundvattenförekomst 2021 kommer att ha sådan kvantitativ och/eller kvalitativ status att användbarheten begränsas och/eller att den bidrar till en påtaglig sänkning av statusen i anslutna (byggnader, fyllning) eller av sänkning av grundvattnets trycknivå. Kalkcementpelarförstärkning, kc-pelarförstärkning Grundläggningsmetod som reducerar sättningar och ökar stabiliteten hos marken.

Grundvatten – Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

The aim of this study was to evaluate the … grundvattnet, t.ex. bekämpningsmedel, nitrat och PAH:er. Kunskapen om kvaliteten i grundvatten som kan antas vara antropogent påverkade är otillräcklig.

och miljökonsekvensbeskrivning för bortledande av grundvatten i samband med anläggande och drift av tunnelbana Akalla-Barkarby. Miljö- och bygglovsnämnden har uppmanats av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att inkomma med ett remissyttrande i ärendet. Yttrandet ska vara domstolen tillhanda senast den 24 februari 2017. provtagning av ytvatten i Blekinge, Värmland och på Gotland och av grundvatten i Västra Götaland, Västerbotten och på Gotland, finansierat av länsstyrelserna.